PORTFOLIOS: ISRAEL: BAT-DOR---Moshe-Shai---06

BAT-DOR---Moshe-Shai---06