PORTFOLIOS: PORTRAITS: Moshe-Shai---ISRAEL---058

Moshe-Shai---ISRAEL---058