WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---02

SUDAN---Moshe-Shai---02