WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---04

SUDAN---Moshe-Shai---04