WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---07

SUDAN---Moshe-Shai---07