WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---12

SUDAN---Moshe-Shai---12