WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---16

SUDAN---Moshe-Shai---16