WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---20

SUDAN---Moshe-Shai---20