WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---22

SUDAN---Moshe-Shai---22