WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---24

SUDAN---Moshe-Shai---24