WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---28

SUDAN---Moshe-Shai---28