WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---37

SUDAN---Moshe-Shai---37