WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---40

SUDAN---Moshe-Shai---40