WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---44

SUDAN---Moshe-Shai---44