WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---51

SUDAN---Moshe-Shai---51