WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---57

SUDAN---Moshe-Shai---57