WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---60

SUDAN---Moshe-Shai---60