WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---61

SUDAN---Moshe-Shai---61