WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---62

SUDAN---Moshe-Shai---62