WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---72

SUDAN---Moshe-Shai---72