WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---73

SUDAN---Moshe-Shai---73