WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---74

SUDAN---Moshe-Shai---74