WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---75

SUDAN---Moshe-Shai---75