WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---80

SUDAN---Moshe-Shai---80