WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---85

SUDAN---Moshe-Shai---85