WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---86

SUDAN---Moshe-Shai---86