WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---88

SUDAN---Moshe-Shai---88