WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---90

SUDAN---Moshe-Shai---90