WORLD IMAGES: SOUTH SUDAN: SUDAN---Moshe-Shai---92

SUDAN---Moshe-Shai---92